Xin (Daniel) Jiang

PhD Student
Department: Accounting
Office: 386 Business Building
Phone: 814-863-3572
E-mail: xuj106@psu.edu